Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата silvercourt.bg.


 1. 1. Страни по ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

1.1. Потребител на услугите и функционалностите на интернет страницата silvercourt.bg, наричан по-долу за краткост „Потребител/и“, може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

1.2. Интернет страницата (и онлайн магазин) silvercourt.bg, наричани за краткост „Сайт“ и/или „Онлайн магазин“, са собственост на „Силвър Бокс ООД“, наричано за краткост „SiLVER COURT”. „Силвър Бокс ООД“ е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 204126571 и седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, бул.“Академик Ив.Ев.Гешов“ №2Е, БЦ „Сердика“, сграда 3, ет.2, офис 202Б.


 1. 2. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия дефинират отношенията между Потребителите и SiLVER CORT. С натискането на който и да е бутон, картинка или линк (с изключение на линка към настоящите Общи условия), находящи се на Сайта, се счита, че Потребителите приемат и/или се съгласяват с настоящите Общи условия за ползването на Сайта и Онлайн магазин.

Предоставяните от Сайта услуги дават възможност на Потребителите да поръчват и закупуват стоки онлайн чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните, като стоките ще бъдат доставени до посочен от Потребителите адрес в страната.

Настоящите Общи условия представляват договор между Потребителя и SiLVER COURT, с който Потребителят получава правото да използва услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. С регистрацията на профил на Сайта, Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, обвързва се с тях и всички последващи промени в тях, и се задължава да ги спазва. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите Общи условия, следва да не използва услугите на Сайта. SiLVER COURT си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителите от момента на публикуването им на Сайта. Потребителите имат право да ползват услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите на Сайта за други цели, нямат обвързващо действие за SiLVER COURT и/или на неговите партньори и доставчици.

С ползването на САЙТА, Потребителите приемат употребата на "бисквитки" от страна на SiLVER COURT. Потребителите на Сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.


 1. 3. Авторски права

Съдържанието в Сайта – снимков материал, картини, образи, рекламни материали, данни, текст - e собственост на SiLVER COURT и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или възпроизвеждат нито една част от този Сайт под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на SiLVER COURT и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за лична информация на Потребителите и гостите на Сайта. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на SiLVER COURTе непозволена.


 1. 4. Регистрация

Съдържанието на Сайта е достъпно за разглеждане от Потребителите и гости на Сайта напълно свободно. Регистрацията на профил е необходима само при ползване на определени функционалности на Сайта. Процедурата по регистрация на профил на Сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за извършване на поръчки.

Регистрацията на профил на Сайта се извършва с попълване на регистрационния формуляр от Потребителя, който е достъпен след натискане на линка за регистрация на профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията Потребителят получава потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в Сайта профил и да прави поръчки на стоки, предлагани за продажба на Сайта, както и да вижда история на своите поръчки.

Със завършването на регистрацията на профил на Сайта Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с доброволното предоставянето на своите лични данни на SiLVER COURT за обработка за следните цели: А) завършване на поръчка, продажба и доставка на стоки на Потребителя; Б) за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения на Потребителя по имейл или чрез Facebook профил, Instagram профил В) за потвърждаване или промяна на личните данни на Потребителя; Г) за изпращане на покани за участие в различни маркетингови програми, кампании и промоции; Д) за проследяване на потребителското поведение на Потребителя, вкл. брой, вид и размер на покупките му; Е) за изследване на мнението на Потребителя чрез изпращане на покана за участие в различни маркетингови проучвания.

Потребителят има право на достъп до отнасящите се до него лични данни на своя профил на Сайта или въз основа на писмено заявление, адресирано до адреса на управление на SiLVER COURTили въз основа на заявление, подадено по електронен път по реда на Закона за електронния подпис на имейл shop@silvercourt.bg

Потребителят има право във всеки един момент да оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни от SiLVER COURT. Оттеглянето следва да бъде направено чрез изпращане на съобщение на имейл shop@silvercourt.bg. Получаването на оттеглянето следва да бъде потвърдено по имейл от SiLVER COURT. При оттегляне на съгласието на Потребителя за обработване на личните му данни, неговият профил се заличава. Потребителят има право да променя личните си данни на своя профил на Сайта.

Профилите на Потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и профили на Потребители, които ги използват не по предназначение се заличават.

Личните данни на Потребителите се обработват в съответствие със ЗЗЛД и се включват в база данни. SiLVER COURT полага дължимата грижа и отговарят за защита на личните данни в съответствие със ЗЗЛД.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове се решават от компетентния български съд.


 1. 5. Поръчка

Потребителят трябва задължително да приеме настоящите Общи условия, за да може да направи поръчка и закупуване на стока, предлагана на Сайта. На Сайта стоките се подреждат във формата на оферти по различни показатели, в съответствие с изискванията на Потребителите и предложената класификация на Сайта. Всяка оферта съдържа основна информация и снимков материал за предлаганата стока в съответствие с нейния вид и нейната цена. Указаната цена на отделната стока е за един брой. Цената на стоката е в български лева с включени всички данъци и такси и включва пощенските и транспортни разходи, свързани с нейната доставка.

SiLVER COURT има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените SiLVER COURTима правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение на потребителя. SiLVER COURT се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Потребителя.

Възможно е да съществуват известни разлики в цветовете на снимковия материал към всяка оферта за стока, предлагана на Сайта, и действителните цветове на стоката; като всяка такава разлика не е умишлено създадена, а се дължи на техническите възможности за демонстриране и пресъздаване на някои характеристики на стоката.

Потребителят може да поръча дадена стока, като я добави към Кошницата за покупки, чрез натискане на съответния функционален бутон на Сайта. След това следвайки процедурите на страницата на Кошница, Потребителят попълва адрес за връзка, адрес за доставка и телефон за връзка, и избира начин на плащане. С финализиране на поръчката, Потребителят получава номер на поръчката.

Договорът за продажба от разстояние между SiLVER COURT и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на SiLVER COURT. Поръчката се потвърждава със специално съобщение от страна на SiLVER COURT до Потребителя.

Поръчките се обработват от екипа на Сайта в работни дни (от понеделник до петък) от 10:00 ч. до 18:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден. Поръчки заявени и приети до 18:00 ч. се обработват до 18:00 часа на следващия работен ден. След обработване, проверка и одобрение на направената заявка, Потребителят получава съобщение, с което се потвърждава наличността на поръчаната стока и готовността за изпращане на поръчаната стока на посочения от Потребителя адрес.

В случай че Потребителят не получи съобщение от SiLVER COURT, с което се потвърждава извършената поръчка, това означава, че поръчката не е стигнала до SiLVER COURT и не е приета за изпълнение. В този случай Потребителят следва да се свърже с администраторите на Сайта, чрез имейл или телефон, посочени в КОНТАКТИ.

Изпълнението на поръчката (договора) се извършва в рамките на два до пет работни дни след получаване от Потребителя на съобщението за потвърждаване на наличността на поръчаната стока и готовността за изпращане на стоката. Изпълнението се извършва, както е указано в раздел „ДОСТАВКА” от настоящите Общи условия, но не по-късно от 30 дни от неговото сключване.

Потребителят няма право да претоварват Сайта с фиктивни заявки или друга информация.


 1. 6. Ограничаване на отговорността

SiLVER COURT полага грижа да поддържа вярна, точна и актуална информация на Сайта, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. SiLVER COURT не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на не предоставяне на достъп до Сайта, непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки достъп до Сайта, както и за необработването и/или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на събития, които са извън контрола на SiLVER COURTSiLVER COURT не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност) и ресурсите, съдържащи се в други сайтове, към които Сайта съдържа линкове, препратки, рекламни банери. SiLVER COURT не носи отговорност за последиците, включително евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на използването, достъпа или недостоверността на тази информация и ресурси. SiLVER COURTне носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от информация и/или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.


             7.  Доставка

Доставката е безплатна за направена поръчка на стойност над 200лв. Всички доставки се изпращат с опцията „Тествай преди да платиш“ Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя от 2 (два) до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на съобщение за потвърждение на поръчката на посочения от него валиден адрес.

  При промоции/специални предложения/акции срокът за обработка и изпращане на поръчки се удължава от 5 (пет) до 10 (десет) работни дни. Silvercourt.bg не носи отговорност за забавяне на пратките от страна на куриерската фирма.

 3. Поръчаната стока се доставя от куриер, подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

 4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и SiLVER COURT се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

 5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.


             8.  Връщане и замяна

Потребителят може да върне или замени закупена стока от Сайта, в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. Връщането на стоки закупени от сайта на www.silvercourt.bg се връщат или заменят само от онлайн магазина, комуникацията трябва да става само чрез упоменатите контакти 0878024091 или имейл shop@silvercourt.bg. Не е възможна замяната или възстановяването на сумата за покупка във физическите магазини на SiLVER COURTSiLVER COURT приема връщане и замяна на закупени от Сайтовете стоки по следните причините:

Грешен продукт

Грешен размер

Дефектна стока

Промяна на решението относно направената покупка


При горе изброените причини транспортните разходи се поемат от страна на Потребителя.

В случай на грешка по вина на САЙТА, транспортните разходи се поемат от SiLVER COURT. При замяна, новият артикул се изпраща на клиента след като вече закупения бъде получен от SiLVER COURT. При окончателно върната стока Потребителят получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни.


Заявки за връщане, замяна и рекламация се прави с писмено уведомление в свободен текст от страна на Потребителя чрез съобщение до SiLVER COURT на имейл shop@silvercourt.bg. Съобщението задължително трябва да съдържа имената на Потребителя; телефон и имейл за връзка; номер на поръчка; стоката или стоките, които са предмет на Рекламация; причина за Рекламацията; дали иска замяна или окончателно връщане на стоката/ стоките от поръчката.

 • Връщане – При окончателно връщане на стока / стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на стоката / стоките на оказания от SiLVER COURT адрес. За целта Потребителят трябва да предостави в съобщението за Рекламация и данни на банкова сметка: IBAN и Име на титуляр, по която SiLVER COURT да възстанови сумата. Служител на САЙТА ще се свърже обратно с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да приеме Рекламацията, след като прегледа и одобри възможността за връщане.

 • Замяна – При неподходящ размер, Потребителят следва да посочи размер на стоката, с която желае да бъде заменена първоначално поръчаната стока. Ако Потребителят желае замяна на поръчана стока с друга стока, предлагана на Сайта, следва да изпрати линк или код на стоката за замяна в първоначалното съобщение. Служител на SiLVER COURT ще се свърже обратно с Потребителя, за да потвърди замяната, след като прегледа, одобри и провери възможността за замяната. Детайли свързани с разлика в сумите ще бъдат коментирани допълнително. Заменящата стока ще бъде изпратена на посочения от Потребителя адрес до 5 работни дни, от датата на получаване обратно на стоката за замяна на адреса на SiLVER COURT.


Транспортните разходи при Рекламация на стока се поемат изцяло от Потребителя. В случай на връщане на стока, Потребителят сам избира начина на доставка на стоката. При Замяна на стока, се начисляват транспортни разходи, които са дължими на фирмата – куриер при получаване на заменящата стока.

Ако Връщането и/или Замяната на стока се дължи на вина на SiLVER COURT, в случай на доставка на различна от поръчаната стока и/или различен размер на стоката от този в поръчката, транспортните разходи по Връщането и/или Замяната на стоката се поемат изцяло от SiLVER COURT.

Заявки за връщане, замяна и рекламации се приемат само при представяне на касова бележка и оригинална опаковка. При връщане и/или замяна на стока е задължително стоката да е неупотребявана и в добър общ вид. При предявяване на рекламация е необходимо стоките да са предварително почистени и в добър общ вид. Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са вследствие неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.


            9. Начин на плащане

Всички плащания в сайта се извършват в български лева!

Плащане при доставка (наложен платеж). При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера. Всички поръчки се изпращат с опция "тествай преди да платиш".

Наименование на Доставчика: "Силвър Бокс" ООД

 

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов" № 2Е, Бизнес Център "Сердика", сграда 3

 

Адрес за упражняване на дейността гр. София, гр. София, бул. Арсеналски 2 МОЛ Park Center магазин Silvercourt

Aдрес за отправяне на жалби от потребители България, гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов" № 2Е, Бизнес Център "Сердика", сграда 3

Данни за кореспонденция България, гр. София бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов" № 2Е, Бизнес Център "Сердика", сграда 2 офис 202/2 тел. 0878024091 и shop[at]silvercourt.bg

 

Вписване в публични регистри: ЕИК/ПИК 204126571

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

 

тел.: (02) 940 20 46

 

факс: (02) 940 36 40

 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

 

тел.: 02 / 980 25 24

 

факс: 02 / 988 42 18

 

гореща линия: 0700 111 22

 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Европейска комисия

 

Алтернативно решаване на спорове

 

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/indexamp_bg.htm

 

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204126571